بارداری
Resigzed ImageClick this bar to view the full image.Resigzed ImageClick this bar to view the full image.
در صورتی که عمل جفت گیری به موقع و به طور صحیح انجام گیرد و مشکل فیزیولوژیکی و آناتومیکی و نیز اختلال و بیماری های هورمونی وجود نداشته باشد معمولا حیوان ماده پس از آن آبستن شده و وارد مرحله ی بارداری خواهد شد.همان طور که اشاره شد تخمک های رها شده از تخم دان سگ ماده پس از گذشت جدود 2 تا 3 روز پس از آزاد شدن بالغ شده و در صورت حضور به موقع و کافی اسپرم زنده و سالم در محیط رحم بارور شده و مرحله ی رشد جنین آغاز می شود.همانند سایر جانوران در سگ ها نیز به وجود آمدن سلول اولیه ی جنینی مستلزم لقاح و ممزوج شدن سلول ج-ن-س-ی نر و سلول ج-ن-س-ی ماده است و نیمی از 78 کروموزوم موجود در هر سلول جنین از طریق یکی از والدین تامین می شود.کلیه ی خصوصیات ظاهری-شکل کلی حیوان-نقشه ی ساختمانی تمام اندام های داخلی و خارجی-رنگ و حتی خلق و خوی حیوان بر اساس برنامه ریزی دقیق و پیچیده dna های موجود در این کروموزوم ها شکل گرفته و با این اوصاف قسمتی از خصوصیات جسمی و ظاهری پدر و قسمتی از خصوصیات جسمی و ظاهری مادر بر اساس اصل احتمالات و نیز غالب و مغلوب بودن آن ها به توله ها منتقل می شود.طول دوره ی آبستنی سگ ها بسته به نژاد-تغذیه و شرایط اقلیمی بین 57 تا 67 روز و به طور میانگین 60 روز یا 2 ماه است.در صورتی که معیار شمارش برای صاحب حیوان از روز جفت گیری باشد زمان زایمان با چند روز اختلاف بین 58 تا 72 روز پس از جفت گیری خواهد بود.در طول این مدت تخمک های بارور شده تکثیر پیدا کرده و از حالت توده ی بی شکل سلولی تبدیل به جنین های کامل می شوند.تعداد جنین ها بر حسب نژاد سگ-تغذیه و شرایط اقلیمی میتواند بین 1 تا 12 عدد و حتی بیشتر باشد.طی 35 روز اول بارداری روند ساخته شدن ارگان ها کامل شده و اندام های اصلی بدن جنین شکل می گیرند در واقع از این زمان به بعد می توان نام جنین را برای آن ها به کار برد.این اتفاقات درون شاخهای رحم و داخل محوطه ای به نام کیسه های جفت که از اتحاد پرده های داخلی و خارجی و لایه سطح داخلی رحم تشکیل شده اند به وقوع می پیوندند و جنین های موجود در داخل این کیسه های پر از مایعات جنینی مراحل رشد و توسعه ی ارگانی را به سرعت طی می کنند.جفت به عنوان یک حامی تمام عیار علاوه بر اینکه جنین ها را درون مایعات داخل خود در برابر ضربات فیزیکی حفظ می کند وظیفه ی تغذیه و اکسیژن رسانی به آن ها را نیز بر عهده دارد.تبادلات گازها و مواد غذایی بین سیستم گردش خون مادر و جنین ها از طریق جفت صورت گرفته و مواد زائد حاصل از متابولیسم جنین ها نیز از این طریق وارد جریان خون مادر شده و دفع می شود.علاوه بر تمام نکات ذکر شده در هنگام زایمان مایعات جنینی موجود در جفت کانال زایمانی را لغزنده کرده و روند خروج تولهه ها را تسهیل می کنند.با توجه به تعداد جنین ها میزان مایعات جنینی موجود در جفت و جثه ماد-وزن سگ ماده در دوران آبستنی بین 20 تا 55 درصد افزایش پیدا کرده و طبیعتا در این زمان سگ ماده برای رفع نیاز های خود و توله هایش به غذای بیشتر و مغذی تری نیاز دارد.